top of page

Ons stemadvies voor de Algemene Vergadering van Sabam

De algemene vergadering vindt morgen, 15 mei, plaats in het Thon Hotel EU, Wetstraat 75, 1040 Brussel (om de hoek bij Sabam).


Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staat de stemming over een aantal wijzigingen aan de statuten.


Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende stemmingen op de agenda:

- de goedkeuring van het jaarverslag 2022;

- de verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;

- de wijziging van een aantal artikelen van het algemeen reglement;

- advies van de AV inzake wijziging van het reglement van het sociaal en cultureel fonds; en

- de statutaire verkiezingen van een aantal bestuurders en toegevoegde leden van de colleges.


Meer details en informatie vindt u in de oproepingsbrief, het jaarverslag en de jaarrekeningen.


De Muziekgilde geeft onderstaande stemadviezen mee:


1) WIJZIGINGEN STATUTEN


De voorgestelde wijzigingen beogen:

a) een precisering en specificering van het doel van de vennootschap;

b) een grondige hervorming van de bestuursorganen en hun functioneren; en

c) een aanpassing van terminologie in de statuten aan die van het Wetboek van economisch recht.


Cruciaal is dat het aantal leden van het bestuursorgaan in de toekomst zou worden beperkt tot 9 (in plaats van 16), met aan het hoofd een onafhankelijke voorzitter (die dus geen aangeslotene is van Sabam). De colleges zouden geen quasi-afspiegelingen per ‘discipline’ (Muziek/Beeld en Woord) meer zijn van het bestuursorgaan, maar autonome organen met meer eigen bevoegdheid voor hun domein. Het verbindingscomité vormt de link tussen beide bestuurslagen.


Stemadvies De Muziekgilde: VOOR – het gaat hier om een rationalisering en stroomlijning van het bestuur van de vennootschap die ons inziens de efficiëntie van beslissingen en de werking van Sabam ten goede zullen komen. Tevens wordt het doel van de vennootschap scherper gesteld. Het zijn aanpassingen die in de lijn van interne evoluties van afgelopen jaren liggen (met name de gescheiden boekhouding en autonomie van de disciplines.


Wij roepen op om de aanpassingen in hun geheel goed te keuren, maar tekenen niettemin een aantal bemerkingen voor de toekomst aan. Vraag is immers of het onafhankelijke, niet-uitvoerende gehalte van het voorzitterschap wel de juiste keuze is voor een persoon die toch ook als ‘uithangbord’ en ‘gezicht’ van Sabam moet optreden. Anderzijds durven we ook pleiten voor meer vaste, onafhankelijke profielen (niet-leden dus) in het bestuursorgaan..


2) GOEDKEURING JAARVERSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS/COMMISSARIS


Stemadvies De Muziekgilde: tweemaal VOOR – wij zien geen reden(en) om die goedkeuring te onthouden.3) WIJZIGINGEN ALGEMEEN REGLEMENT


De voorgestelde wijzigingen beogen:

a) een aanpassing van terminologie in het algemeen reglement aan die van het Wetboek van economisch recht; en

b) een rationalisatie en vereenvoudiging van de regels inzake de verdeling van rechten bij afzonderlijke inningen voor de verschillende categorieën van werken (radio/televisie)


Stemadvies De Muziekgilde: VOOR – dit zijn aanpassingen die wij onverkort kunnen onderschrijven.


3) STATUTAIRE VERKIEZINGEN


Voor het vacante bestuurdersmandaat in de discipline muziek in de hoedanigheid van uitgever (Nederlandse taalstelsel) roepen wij op om te stemmen voor CTM Entertainment Belgium BV (vertegenwoordigd door Stefaan Moriau).


Voor het vacante bestuurdersmandaat in de discipline muziek in de hoedanigheid van uitgever (Franse taalstelsel) roepen wij op om te stemmen voor Het Gerucht BV (vertegenwoordigd door Herman van Laar).


Voor de twee te voltooien bestuurdersmandaten (tot mei 2025) in de discipline muziek in de hoedanigheid van auteur (Franse taalstelsel) roepen wij op om te stemmen voor Benoît Dobbelstein en Rudy Léonet.


Voor wat betreft de andere mandaten doen we graag een oproep om te kiezen voor vrouwelijke kandidaten.Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page