top of page

Statuten De Muziekgilde

TITEL I: Naam – zetel – duur :

 

Art. 1 De vereniging draagt de naam “De Muziekgilde”

 

Art. 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest.

 

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.  Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest en hierdoor de taal van de statuten dient gewijzigd te worden. De algemene vergadering zal de zetelwijziging bekrachtigen in de statuten op haar eerstvolgende vergadering.

 

Art. 3 De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

 

TITEL II. Doel :

 

Art. 4 De vereniging heeft tot doel:

 

Het behartigen en vertolken van de collectieve belangen van auteurs en uitvoerende kunstenaars in alle genres van de levende muziek op professioneel, socio-economisch, juridisch, materieel en creatief vlak in de meest ruime zin naar overheden, beleidsmakers en (cultuur)beleidsinstanties, media en omroepen, (muziek)uitgevers, organisaties voor het collectief beheer van auteursrechten of naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en alle andere actoren in de Belgische muziek- en audiovisuele industrie, evenals naar het brede publiek.

 

De vereniging zal het voormelde doel onder andere verwezenlijken door volgende activiteiten:

 

-    Het optimaliseren van de relaties en de communicatie tussen auteurs en uitvoerende kunstenaars in alle genres van de levende muziek enerzijds en de hierboven genoemde partijen anderzijds, door onder andere op te treden als spreekbuis en aanspreekpunt;

 

-    Het verstrekken van informatie op professioneel, juridisch en creatief vlak aan het collectief van haar leden;

 

-    Het ondersteunen en nastreven van samenwerkingen met andere Vlaamse, Belgische of buitenlandse verenigingen, organisaties en instanties met een gelijkaardig doel als het hare.

 

 

De vereniging is bevoegd om in ondergeschikte orde economische activiteiten (commerciële en winstgevende activiteiten) te stellen voor zover die in overeenstemming zijn met het hierboven omschreven doel en voor zover eventuele winsten gebruikt worden om dit doel te verwezenlijken en geen vermogensvoordelen worden uitgekeerd aan haar leden, bestuurders of enig andere persoon.

Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig acht bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen. Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen (met inbegrip van verzekeringspolissen), goederen in huur nemen, en dit zowel in binnen- als in buitenland. Zij kan individuele overeenkomsten afsluiten, zowel met fysieke personen als met rechtspersonen, subsidies en sponsoring verwerven, rechtstreeks of intermediair, aan sponsoring en steunverlening en steunmaatregelenverwerving (voor goede en/of sociale doelen) doen, vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.

 

TITEL III. Leden :

 

Art. 5 De vereniging kan effectieve leden en toegetreden leden hebben.

 

Artikel 5 sectie 1 : Effectieve leden
 

Waar de notie “leden” vermeld staat in deze statuten worden de effectieve leden bedoeld.

 

Het aantal effectieve leden is onbeperkt maar moet minstens tien bedragen. Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders.

 

Effectieve leden zijn zij die bij de oprichting deze statuten ondertekenen  alsook zij die later als effectief lid aanvaard worden.  De effectieve leden worden overeenkomstig artikel 9:3, §1 WVV  vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden.

 

Personen die lid wensen te worden van de vereniging, dienen aan beide volgende lidmaatschapsvoorwaarden te voldoen:

 • actief zijn als artiest in de genres van de levende muziek;

 • aangesloten zijn als auteur bij een organisatie voor het collectief beheer van auteursrechten en/of als uitvoerende kunstenaar bij een organisatie voor het collectief beheer van naburige rechten van uitvoerende kunstenaars.

 

Rechtspersonen zijn uitgesloten van lidmaatschap van de vereniging.

 

Bij wijzigingen in de samenstelling van de effectieve leden van de vereniging moet een nieuwe ledenlijst worden bijgehouden door het bestuursorgaan.

Effectieve leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV en deze statuten worden beschreven.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het aanwezigheids- en stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.

Artikel 5 sectie 2 : Toegetreden leden
 

Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De toegetreden leden hebben enkel die rechten en verplichtingen die ze hebben op basis van de statuten.  De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd.

 

De toegetreden leden zijn verplicht:

 

 • de statuten en het intern reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;

 • de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.

 

Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de vzw kunnen door een eenzijdig besluit van het bestuursorgaan uitgesloten worden van het lidmaatschap.

 

Art. 6 Iedere persoon die lid van de vereniging wenst te worden, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan het secretariaat van de vereniging.

Teneinde vast te stellen dat het kandidaat-lid aan de lidmaatschapsvoorwaarden voldoet, kan het secretariaat hem/haar daartoe om alle nuttige inlichtingen verzoeken. In geval van gerede twijfel over de vervulling van alle lidmaatschapsvoorwaarden door een kandidaat-lid, wordt de aanvraag tot lidmaatschap genoteerd op de agenda van het bestuursorgaan, die zonder verhaal over de toekenning van het lidmaatschap beslist, eventueel na het horen van het kandidaat-lid in kwestie.

 

Art. 7 De leden zijn vrij om op ieder moment dat zij dat wensen uit de vereniging te treden, door schriftelijk aan het bestuursorgaan van de vereniging hun uittreden te melden. Aan het lidmaatschap van een lid komt eveneens een einde door zijn/haar overlijden.

 

Wordt automatisch als uittredend beschouwd, elk lid dat de verschuldigde lidmaatschapsbijdrage niet betaalt binnen de maand na de herinnering die hem/haar door het secretariaat van de vereniging schriftelijk wordt overgemaakt en elk lid dat niet langer aan alle lidmaatschapsvoorwaarden voldoet.

 

De uitsluiting van een lid is mogelijk in geval van een ernstige inbreuk op de statuten van de vereniging, de reputatie van de vereniging of haar normen op het vlak van eerbaarheid of wellevendheid, of in geval van handelingen door het lid die ingaan tegen het doel van de vereniging en/of de belangen van haar leden.

De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering waarop minstens twee derden van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van twee derden van de tegenwoordige en vertegenwoordigde stemmen, eventueel na het horen van het lid in kwestie.

 

 

 

Het bestuursorgaan kan, tot de beslissing van de algemene vergadering, de leden schorsen die zich aan voornoemde inbreuken zouden hebben schuldig gemaakt. Door een uittredend, uitgesloten of overleden lid betaalde bijdragen kunnen in navolging van zijn/haar uittreding, uitsluiting of overlijden niet gerestitueerd worden, noch geheel, noch ten dele.

 

Art. 8 Het uittredend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een uittredend, uitgesloten of overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit van de vereniging. Zij kunnen staat, noch rekeningopgave, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving eisen of vorderen, tenzij in geval van zware fout en/of rechtsmisbruik in de schoot van de vereniging.

 

TITEL IV. Bijdragen :

 

Art. 9 Alle leden betalen een gelijke jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. Het bedrag ervan wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuursorgaan. Het kan niet meer bedragen dan € 100,00.

 

TITEL V. Algemene vergadering :

 

Art. 10 De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan en vindt één maal plaats per jaar, in beginsel de eerste maandag van mei. Indien de voorzitter van het bestuursorgaan belet of afwezig is, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de bestuurder die daartoe gemandateerd werd door de voorzitter.

 

Art. 11 De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 • de goedkeuring van de statuten en de wijziging van de statuten.

 • de (her)benoeming en de afzetting van de bestuurders, vaststelling van een eventuele vergoeding van de bestuurders.

 • de (her)benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend.

 • de kwijting van de bestuurders en de commissarissen.

 • instellen van een vordering tegen de bestuurders wegens foutief beheer.

 • instellen van een aansprakelijkheidsvordering tegen de commissarissen.

 • de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening.

 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging.

 • de uitsluiting van een lid van de vereniging.

 • de omzetting van de vereniging in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming.

 • om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden

 • alle andere gevallen waarin de wet of deze statuten het vereisen.

 

 

Art. 12 De leden worden samen uitgenodigd tot de algemene vergadering door het bestuursorgaan. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een medelid, mits schriftelijke volmacht van het te vertegenwoordigen lid ingediend bij het bestuursorgaan op de maatschappelijke zetel ten laatste twee weken voor de algemene vergadering. Een lid kan evenwel maximaal twee medeleden vertegenwoordigen. De leden worden schriftelijk (al dan niet via elektronische weg) tot de algemene vergadering uitgenodigd, ten minste vijftien dagen voor de datum ervan. De uitnodiging maakt melding van de agenda. Elk voorstel ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.

 

Het bestuursorgaan kan de leden de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
 

De hoedanigheid en de identiteit van de leden moeten kunnen worden gecontroleerd aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet de leden ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het moet de leden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

 

Indien de algemene vergadering wordt gevolgd op afstand bevat de oproeping een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Als de vereniging een verenigingswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 WVV worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de verenigingswebsite.

 

Art. 13 Het bestuursorgaan dient een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één vijfde van de leden daarom verzoekt, binnen eenentwintig dagen na ontvangst van het verzoek. Het bestuursorgaan kan tevens autonoom beslissen tot de bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering.

 

Art. 14 Alle leden hebben op de algemene vergadering gelijk stemrecht. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige en vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen zoals anders bepaald door de wet of deze statuten. In geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter van het bestuursorgaan of diens vervanger doorslaggevend.

 

De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

 

 

Art. 15 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden beslist indien de vooropgestelde wijziging gedetailleerd op de agenda van de algemene vergadering is vermeld en indien twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal niet bereikt, dan dient een tweede algemene vergadering te worden bijeengeroepen op de wijze zoals door deze statuten bepaald. Deze vergadering zal dan een geldige beslissing kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Voor elke statutenwijziging is een meerderheid van twee derden van de tegenwoordige en vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts besloten worden met vier vijfde van de uitgebrachte stemmen. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden beslist indien twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en dat met een meerderheid van vier vijfden van de tegenwoordige en vertegenwoordigde stemmen.

 

Art. 16 De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van de processenverbaal en worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan en een andere bestuurder. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel of het secretariaat van de vereniging, waar alle leden er om inzage van kunnen verzoeken.

Beslissingen van de algemene vergadering zullen eventueel schriftelijk ter kennis worden gebracht van belanghebbende derden. Iedere wijziging van de statuten dient binnen de maand gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad. Dit geldt eveneens voor wat betreft de benoeming en het ontslag van bestuurders.

 

TITEL VI. Het bestuursorgaan :

 

Art. 17 De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minimum 3 en maximum 13 bestuurders, die benoemd worden door de algemene vergadering, door haar afzetbaar zijn en gekozen worden onder de leden. Het bestuursorgaan beslist geldig zodra twee derden van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De bestuurders mogen zich laten vertegenwoordigen door een medebestuurder, mits schriftelijke volmacht van de te vertegenwoordigen bestuurder ingediend bij het bestuursorgaan voor aanvang van de vergadering. Een bestuurder kan evenwel maximaal één medebestuurder vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan komt samen telkens als dit aangewezen is voor een goede werking van de vereniging.

De bestuurders worden schriftelijk (al dan niet via elektronische weg) tot het bestuursorgaan uitgenodigd. De uitnodiging maakt melding van de agenda. Elk voorstel gedaan door een bestuurder en ondersteund door ten minste één andere bestuurder, wordt op de agenda gebracht.

 

Art. 18 De duur van het mandaat van bestuurder wordt vastgesteld op vier jaar. Na afloop van hun mandaat zijn de bestuurders herverkiesbaar. Een bestuurder kan ontslag nemen door dit schriftelijk aan de voorzitter van het bestuursorgaan te melden. Aan het mandaat van een bestuurder komt eveneens een einde door zijn/haar overlijden. In de andere gevallen waarin het bestuursmandaat openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

 

 

Art. 19 Het bestuursorgaan benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij belet of afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de oudste zetelende bestuurder (of de oudste na de voorzitter, indien deze laatste zelf de oudste zou zijn). De voorzitter kan uit zijn functie ontheven worden indien het bestuursorgaan daartoe beslist, op de wijze zoals bepaald in artikel 22 van deze statuten. De voorzitter kan zelf ontslag nemen door dit schriftelijk aan de oudste zetelende bestuurder (of de oudste na de voorzitter, indien deze laatste zelf de oudste zou zijn) en minstens twee leden van het bestuursorgaan te melden.

 

Art. 20 De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of diens vervanger doorslaggevend.

 

Art. 21 Het bestuursorgaan beschikt over alle bevoegdheden van beheer en bestuur van de vereniging, met uitzondering van deze die uitdrukkelijk door de wet en deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

 

Het bestuursorgaan kan onder meer – zonder dat deze opsomming beperkend is en ongeacht alle andere bevoegdheden die voortvloeien uit de wet of deze statuten - alle akten en contracten opstellen en afsluiten; minnelijke schikkingen treffen; alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of met hypotheek bezwaren; leningen afsluiten; huurcontracten van om het even welke duur afsluiten; subsidies, legaten, schenkingen en overdrachten aanvaarden; aan alle rechten verzaken; alle bevoegdheden verlenen aan door hem aangewezen gemachtigden die al dan niet lid van de vereniging zijn; de vereniging in rechte vertegenwoordigen, als eiser of als verweerder. Het bestuursorgaan kan tevens het personeel van de vereniging benoemen en ontslaan en medewerkers engageren; alle waarden en sommen innen; alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen; rekeningen openen bij banken of de post; op voornoemde rekeningen alle verrichtingen doen, zoals het opvragen van gelden door, contante gelden, overschrijving- of transferorders of elk ander betalingsmandaat uitvoeren; alle door de vereniging verschuldigde sommen betalen; een bank safe in huur nemen; bij de post, de douane of de spoorwegen alle al dan niet aangetekende brieven, telegrammen en colli’s afhalen; alle postwissels, -assignaties of –kwijtingen innen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens algemeen vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuursorgaan en bestuurder tezamen handelend. Overeenkomstig artikel 2:53 van het WVV zullen de bestuurders die de vzw verbinden steeds hun hoedanigheid vermelden waarin zij optreden. 

 

 

Art. 22 Het bestuursorgaan kan onder zijn verantwoordelijkheid specifieke bevoegdheden overdragen aan één of meerdere van zijn leden of aan (een) derde(n) – natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en). De duur van het mandaat van de gemachtigde(n) evenals zijn/haar/hun eventuele vergoeding worden door het bestuursorgaan vastgesteld. Het bestuursorgaan kan tevens bij gewone meerderheid uit zijn midden een dagelijks bestuur van minimaal drie en maximaal vier bestuursleden aanwijzen, die met het dagelijks bestuur van de vereniging worden belast. Het bestuursorgaan kan gedeeltelijke of volledige volmacht verlenen aan het dagelijks bestuur, dat evenwel te allen tijde verantwoording verschuldigd blijft aan het bestuursorgaan. De aan het dagelijks bestuur verleende volmacht kan te allen tijde bij gewone meerderheid door het bestuursorgaan worden gewijzigd of ingetrokken. De beslissingen van het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg. Een lid van het dagelijks bestuur kan daaruit ontslag nemen door dit schriftelijk aan de voorzitter van het bestuursorgaan en minstens één ander lid van het dagelijks bestuur te melden. Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vereniging ten aanzien van derden rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks bestuur.

 

Het dagelijks bestuur heeft telkens een mandaat van maximaal vier jaar vanaf haar samenstelling, en dient aldus na vier jaar herbenoemd of hersamengesteld te worden door het bestuursorgaan. Binnen haar uitdrukkelijk neer te schrijven mandaat kan het dagelijks bestuur zelfstandig beslissingen treffen die een schuldwaarde of transactiesom van € 750,00 niet overschrijven en op jaarbasis een totaal bedrag van € 10.000,00 niet overschrijden. Boven deze grenzen blijft  enkel het bestuursorgaan bevoegd.

 

Art. 23 Het dagelijks bestuur kan zonder goedkeuring van het bestuursorgaan geen samenwerkingen met andere personen en rechtspersonen afsluiten of de rechtspersoon van de vereniging lid maken van andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen.

 

Art. 24 De leden van het bestuursorgaan en de leden van het dagelijks bestuur beslissen collegiaal en zijn nooit persoonlijk aansprakelijk voor zover zij handelingen stellen binnen de grenzen van hun mandaat. Zij ontvangen maandelijks restitutie van eventuele redelijke onkosten gemaakt bij de uitoefening van hun mandaat en voor zover het bestuursorgaan hen heeft gemachtigd tot het blootstellen van dergelijke kosten. De algemene vergadering kan beslissen tot het betalen aan de bestuurders van zitpenningen of andere bezoldigingen als vergoeding voor de uitoefening van hun mandaat.

 

Art. 25 Het bestuursorgaan kan aan de algemene vergadering een intern reglement ter goedkeuring voorleggen. Wijzigingen aan dergelijk intern reglement kunnen door de algemene vergadering aangebracht worden met een eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen.

 

 

 

TITEL VII. Diverse bepalingen :

 

Art. 26 Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

 

Art. 27 Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af, maakt het verslag over het voorbije boekjaar op en maakt de begroting van het lopende boekjaar op. Al deze documenten worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

 

Art. 28 De algemene vergadering kan een commissaris aanwijzen, gekozen onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, die belast is met de verificatie van de rekeningen van de vereniging. Hij wordt benoemd voor drie jaar. Het mandaat is hernieuwbaar. De algemene vergadering kan beslissen de commissaris een bezoldiging toe te kennen, conform de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

 

Art. 29 Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun machten alsook de bestemming die aan het netto actief van het maatschappelijk bezit zal worden gegeven.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging waarvan het doel het meest dat van de ontbonden vereniging benadert. Deze beslissingen, alsook de naam, het beroep en adres van de   vereffenaars dienen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd te worden.

bottom of page