top of page

Ons stemadvies voor de AV van PlayRight

20 juni 2022, Beursschouwburg Brussel


De Buitengewone Algemene Vergadering (tot wijziging van de Statuten), de ‘gewone’ Algemene Vergadering en de Bijzondere Algemene Vergaderingen van PlayRight vinden dit jaar opnieuw live plaats in De Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 20-28 te Brussel, op 20 juni 2022 vanaf 14 u.


Op de agenda, achtereenvolgens:


1) de statutaire verkiezingen van 5 bestuurders (tijdens de Bijzondere Algemene Vergaderingen): één Nederlandstalige en één Franstalige muzikant(e) (elk voor een mandaat van vier jaar), één Nederlandstalige en één Franstalige acteur/actrice, danser/danseres, variétéartiest(e) of circusartiest(e) (elk voor een mandaat van vier jaar) en één Nederlandstalige acteur/actrice, danser/danseres, variétéartiest(e) of circusartiest(e) (voor een mandaat van twee jaar);


2) de stemming over een aantal wijzigingen aan de Statuten (tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering);


3) de voorstelling van het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2021 evenals diverse andere verslagen, goedkeuring ervan en verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (tijdens de ‘gewone’ Algemene Vergadering).De Muziekgilde geeft onderstaande stemadviezen mee.


1) WIJZIGINGEN STATUTEN


Alle ontworpen wijzigingen zijn bedoeld om, conform de wet, de statuten van de beheersvennootschap in overeenstemming te brengen met het recente, nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zie het document ‘PlayRight – Ontwerp wijzigingen van de Statuten’). Met name artikel 3 van de statuten (dat tot voorheen het ‘doel’ van de vennootschap betrof) behelst wijziging naar een nieuwe tekst getiteld ‘Voorwerp, coöperatieve waarden en finaliteit’ – eveneens conform de wet wordt deze bijzondere wijziging door de Raad van Bestuur toegelicht en verantwoord in een apart document (‘Verslag van de RvB – Statuten, Art. 3’).


Stemadvies De Muziekgilde: VOOR – het gaat hier voornamelijk om evidente en door de wet opgelegde aanpassingen; elders worden terminologie, juridische noties en verwijzingen naar wetgeving bij de tijd gebracht.


2) GOEDKEURING JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2021 + KWIJTING BESTUURDERS EN COMMISSARIS


Deze spreken voor zichzelf en zullen uiteraard ter plaatse nog worden omkaderd en toegelicht door het bestuur en de directie van PlayRight. De Muziekgilde ziet geen bezwaren voor het verlenen van goedkeuring en kwijting aan de bestuurders en de commissaris, niet het minst gegeven het feit dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud afleverde.


Stemadvies De Muziekgilde: VOOR – uiteraard onder voorbehoud van vragen en verduidelijkingen waar vennoten tijdens de Algemene Vergadering nader om zouden verzoeken.3) STATUTAIRE VERKIEZINGEN


Voor het vacante bestuurdersmandaat van Nederlandstalige muzikant(e) roepen wij op om te stemmen voor WIETSE MEYS. Voor het mandaat van Franstalige muzikant(e) gaat onze voorkeur uit naar BENJAMIN SCHOOS.


Voor de mandaten in het College Dramatische Kunst en Dans nemen wij geen stelling in, aangezien het niet aan ons behoort om voor de betrokken kandidaten te stemmen.


Ten slotte houden wij eraan als De Muziekgilde onze dank en erkentelijkheid uit te spreken aan Christa Biesemans, die zich jarenlang als bestuurder van PlayRight – en ook voordien, bij zijn rechtsvoorganger – onverdroten heeft ingezet voor muzikanten en hun naburige rechten, en daarbij in het bijzonder instond voor de verbinding met de collega’s uit de klassieke muziek. Zij verkoos zich geen kandidaat meer te stellen voor een nieuw mandaat als bestuurder.Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page